web counter

  

Упътване за употреба за батерия за винтоверт

Съхранение и използване

 • - Зареждайте батерията за винтоверт само и единствено с подходящо зарядно устройство. Имайте предвид, че зарядно устройство, което е подходящо за даден вид батерии, може да предизвика пожар, ако с него зареждате друг вид акумулатори.
 • - Захранвайте вашите инструменти само с подходящи за целта акумулаторни пакети. В противен случай може да възникне опасност от пожар, нараняване или имуществена повреда.
 • - Когато акумулаторният пакет не се използва, дръжте го далеч от метални обекти като например кламери, монети, ключове, битове, отвертки или други подобни, защото могат да направят мост между двата терминала на батериите и да се получи окъсяване. То от своя страна може да предизвика пожар или повреда.
 • - При възникване на определени условия, от батерията може да изтече течност, с която трябва да избягвате контакт. Ако течността попадне в контакт с кожата, измийте незабавно с вода. Ако течността попадне в контакт с очите, потърсете незабавно лекарска помощ. Течността, излизаща от батерията, може да предизвика раздразнение, сърбеж, възпаление или изгаряне .

Правила за безопасност при използването на акумулаторен пакет

 • - Избягвайте неволно включване на машината. Уверете се, че бутона за включване и изключване е в позиция изключване преди да поставите акумулаторния пакет. В противен случай е възможно да възникнат инциденти.
 • - В никакъв случай не отварайте корпуса на батерията, тъй като съществува опасност от късо съединение.
 • - Съхранявайте батерията далеч от източници на силна топлина, слънчево нагряване, огън или друго подобно, тъй като има възможност от възникване на експлозия.
 • - В случай на повреда или неправилно съхранение и употреба е възможно поява на изпарения. Излезте на свеж въздух и ако се появат други оплаквания, потърсете медицинска помощ.
 • - Ако батерията дефектира, е възможно да изтече течност от нея, която да попадне в контакт със съседни компоненти. Проверете засегнатите части, почистете ги или ги подменете с нови, ако е необходимо.
 • - Използвайте батерията само в съчетание с дадения инструмент
 • - Използвайте зарядно устройство, предназначено за зареждане на дадения тип батерия. Използването на други типове зарядни устройства, може да доведе до поява на повреда или пожар.
 • - Не изпускайте, удряйте или повреждайте батерията. Не използвайте батерия или зарядно устройство, които са повредени, счупени или с видими липсващи части. Счупената  батерия може да предизвика експлозия. Депонирайте счупената или повредената батерия незабавно.
 • - Не зареждайте батерията на влажно или мокро място. Спазвайки това правило ще намалите риска от възникване на токов удар.

Предупреждение: Използвайте батерии със съответното номинално напрежение, което е посочено и на Вашата машина. Използването на по-високи волтажи може да повреди вашия инструмент или да предизвика пожар.

Бележка:  Използването на батерия, която не е предназначена за използване във винтоверт, може да доведе до поява на неизправност или повреда на инструмента.

Зареждане на батерията: Зареждайте батерията в закрити помещения. Желателно е да зареждате батерията при температура на околната среда от 5 до 40 градуса по Целзий. По този начин ще удължите жизнения цикъл на батерията. Използвайте зарядни устройства, които са подходящи за вашата батерия. Батерията е с фабричен заряд. Преди първа употреба, трябва да бъде заредена, за да използвате пълноценно пълния капацитет. Не зареждайте батерията повече време от необходимото – батерията трябва да бъде извадена от зарядното устройство, когато индикацията му посочи, че тя е вече заредена. Батерията трябва да бъде съхранявана в напълно заредено състояние. За да удължите живота й, е необходимо да бъде правен цикъл на всеки 3 месеца.

Предупреждение: Не натискайте бутона за стартиране на машината, ако тя се е изключила автоматично. В противен случай можете да увредите батерията.

За да извадите батерията от машината, първо натиснете бутоните за освобождаване. Не е необходимо да прилагате груба сила.

Не изхвърляйте повредените или вече неработещи батерии в битовия отпадък. Батерията се смята за токсичен отпадък и трябва да бъде изхвърлена на определените за това места.

Батериите се смятат за токсичен отпадък. Изхвърляйте непотребните батерии в определените за това места.Повредената или изхабена и непотребна вече батерия не трябва да се изхвърля в битовия отпадък. Батериите са опасен отпадък и трябва да бъдат рециклирани. Изхвърляйте непотребните батерии само на определените за това места